Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BACAU

LEGISLATIE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
Serviciul de Ambulanta Jud. Bacau este unitate sanitara cu personalitate juridica, infiintat prin Ordinul 923/17 mai 1995.

Sediul SAJ Bacau este in str. 9 Mai, nr. 92.

SAJ Bacau asigura asistenta medicala de urgenta la populatia jud. Bacau.

- asigura ingrijiri medicale de urgenta, transportul si supravegherea accidentatilor, bolnavilor acuti si gravidelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sanatatii;

asigura transportul personalului medico-sanitar in caz de solicitare pentru rezolvarea urgentelor medico-chirurgicale;
asigura transportul supravegheat al bolnavilor cu boli transmisibile sau suspecti de asemenea boli si informeaza organele competente de existenta focarelor de boli transmisibile;
asigura transportul bolnavilor catre unitatea sanitara competenta, intre unitati sanitare , sau de la unitatea sanitara la domiciliul bolnavului, potrivit normelor Ministerului Sanatatii;
asigura la cererea personalului medical, transportul supravegheat al asistentilor sociali nedeplasabili la si de la unitatile sanitare in limita posibilitatilor;
asigura la solicitarea personalului medical, transportul supravegheat al lehuzelor si nou nascutilor, de la unitatea sanitara la domiciliu sau la alte unitati sanitare;
asigura la cererea unitatilor saniatre, transportul produselor biologice necesare asistentei medicale de urgenta;
participa la actiunile de salvare in caz de dezastre ivite in interiorul respectiv cat si in judetele limitrofe la solicitarea acestora;

1. In domeniul managementului economico-financiar:


asigura dotarea personalului medico-sanitar si ambulantelor cu aparatura medicala de urgenta necesara;
SAJ Bacau asigura asistenta medicala de urgenta medicala nediscriminatorie (sex,varsta, religie, etnie) asigurat sau neasigurat;
Conducerea SAJ Bacau este asigurata de:

Manager general

Comitet director format din:

manager general

director medical

director economic

director tehnic

asistent sef

2. In domeniul strategiei serviciilor medicale:

elibereaza pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona arondata, planul de dezvoltare a SAJ Bacau pe perioada mandatului impreuna cu ceilalti membri ai comitetului director , se aproba de ASPJ Bacau
aproba formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al SAJ Bacau, pe baza propunrilor Comitetului director cu prevederile legale;
aproba planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de Comitetul director;
aproba masurile propuse de Comitetul director pentru dezvoltarea activitatii SAJ Bacauin concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
aplica strategiile si politica de dezvoltare in domeniul sanitar ale MSP, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populatia deservita
aproba si urmareste realizarea planului annual de achizitii publice
aproba lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, la propunerea Comitetului director, cu avizul ASPJ Bacau.
apropa bugetul de venituri si cheltuieli al SAJ Bacau cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
Aproba repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al SAJ Bacau pe substatii;
Urmareste executia bugetului de venituri si cheltuieli pe substatii
Raspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul substatiilor;
Efectueaza plati, fiind ordonator secundar sau teriar de credite dupa caz conform legii;
Impreuna cu Comitetul director identifica surse pentru cresterea veniturilor proprii ala SAJ in limitele legii;
Negocoaza si incheie in numele si pe seama SAJ Bacaucontractele de furnizare servicii medicalecu CSAJ Bacau sau cu casele de asigurari private sau cu alti operatori economici;
Raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de audit public intern conform legii
MANAGER GENERAL


In conformitate cu Dispozitia nr. 24/07.03.2008 managerul are in principal urmatoarele atributii:
1. In domeniul managementului performantei/calitatii serviciilor:

raspunde de crearea conditiilor necesare prestarii unor acte medicale de calitate de catre personalul medico-sanitar al SAJ
negociaza in incheie in numele si pe seama SAJ protocoale de colaborare si/saucontracte cu alti furnizor de servicii pentru asigurareacontinuitatii si cresterii calitatii serviciilor medicale
raspunde de monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
analizeaza modul de indeplinire a obligatiei membrilor Comitetului director
2. In domeniul managementului resurselor umane:

aproba regulamentul intern al SAJ Bacau precum si fisa postului pentru personalul angajat
stabileste si aproba numarul de personal pe categorii si locuri de munca
organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor din cadrul Comitetului director
aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante , numeste si elibereaza din functie personalul SAJ, in conditiile legii
aproba programul de lucru pe locuri de munca si categorii de personal, precum si personalul aflat in suboedine
realizeaza evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat in subordinea directa conform structurii organizatorice si solutioneaza contestatiile in functie de nivelul ierarhic la care s-a facut
aproba planul de formare si perfectionare in conformitate cu legislatia in vigoare
urmareste incheierea asigurarilor de malparaxis de catre personalul medical din subordine
respecta prevederile legale privind incompatibilitatile si conflictele de interese
3. In domeniul managementului administrativ:

aproba si urmareste respectarea regulamentului de organizare si functionare cu avizul ASPJ Bacau
reprezinta SAJ in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice
incheie acte juridice in numele si pe seama SAJ, conform legii
raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune masuri de imbunatatire a activitatii SAJ
incheie contracte si asigura conditii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatilor de invatamant si cercetare stiintifica in conformitate cu metodologia elaborata de MSP
raspunde de obtinerea autorizatiei de functionare si a certificatului de acreditare, in conditiile prevazute de lege
asigura respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastratrea secretului profesional, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea SAJ
pune la dispozitie organelor si orgaanismelor competente la solicitarea acestora in conditiile legii, date privind activitatea SAJ
prezinta ASPJ
raspunde de organizarea arhisvei SAJ si asigurarea securitatii documenetelor prevazute de lege, in format scris si electronic
raspunde de organizarea unui sistem de inregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea SAJ
conduce activitatea curenta a SAJ in conformitate cu reglementarile in vigoare
impreuna cu comitetul director, elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si coordoneaza asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza, conform dispozitiilor legale in vigoare
propune spre aprobare ASPJ Bacauun inlocuitor pentr perioadele cand nu este prezent in SAJ
COMITETUL DIRECTOR

In conformitate cu Legea nr.95/2006 si Ord.MPS nr. 921/2006 , functioneaza in urmatoarea componenta:

Dr. Sorin Enescu- manager general
Dr. Cristian Goroneanu – director medical
Ec. Eugen Durac – contabil sef
Ing. Vasile Matanie – director economic
As. Moisa Dalia – asistent sef
Atributiile Comitetului director

Elaboreaza planul de dezvoltare al SAJ Bacau pe perioada mandatului.

Elaboreaza planul anual de furnizare de servicii medicale al SAJ.

Propune managerului, in vederea aprobarii:

numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de reglementarile in vigoare
organizarea concursurilor pentru posturile vacante, in urma consultarii cu sindicatele conform legii.
Elaboreaza regulamentul de organizare si functionare , regulamentul intern si organigrama SAJ, in urma consultarii cu sindicaele conform legii.

Propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii actului medical.

Elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al SAJ pe baza centralizarii de catre compartimentul economico-financiar, managerului

Urmareste realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe substatii pentru incadrarea in bugetul alocat.

Asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezinta managerului, conform metodologiei stabilite.

Elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza.

La propunerea Comitetului director, intocmeste , fundamenteaza si prezinta spre aprobare managerului planul annual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, si raspunde de realizarea acestora.

Analizeaza trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si propune managerului masuri de imbunatatire a activitatii SAJ.

Intocmeste informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli.

Negociaza prin manager, directorul medical si directorul financiar-contabil contractele de furnizare de servicii medicale cu CSAJ.

Analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elibereaza raportul annual de activitate al statiei.

Atributiile directorului medical:

In calitate de presedinte al consiliului medical, coordoneaza si raspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al SAJ, planul annual de servicii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli.

Monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul SAJ Bacau.

Aproba protocoale de practica medicala la nivelul SAJsi monitorizeaza procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelulintregului SAJ.

Coordoneaza implementarea programelor programelor de sanatate la nivelul SAJ.

Intocmeste planul de formare si perfectionate a personalului medical.

Raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicaledesfasurate in SAJ in conformitate cu legislatia in vigoare.

Participa alaturi de manager la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in alte situatii speciale.
Cod: DEF-1
Disponibilitate: within one week
19.00 RON
fără TVA 19.00 RON
Color
Cod: ABC-1
Disponibilitate: within three days
123.00 RON
fără TVA 123.00 RON
Size
S.A.J. BACAU
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one